Stiftare

Neurologiska Sjukgymnastikinstitutet Siv Ohlin i Malmö AB (NS)

Stiftelsens namn

Insamlingsstiftelsen European MS Foundation (EMSF)

Bakgrund

Den vanligaste neurologiska sjukdomen ibland vuxna är Multipel Skleros (MS) med en övervikt för kvinnor. Insjuknandet är vanligast mellan 20-40 år. Sjukdomen får en stor inverkan på livet för dessa människor. Familjen, arbete, ekonomi, socialt umgänge m.m. påverkas. Många får motoriska bortfall, känselpåverkan, kognitiva störningar och påverkan på inre organ som inverkar stort på deras livssituation. För flera av dem innebär detta t.ex. stora begränsningar i deras rörelseförmåga. Detta i sin tur påverkar oerhört mycket deras livskvalitet. Sedan länge vet man att rehabilitering och rekreation är av stor vikt för denna grupp. Behovet är klart större än tillgängligheten.

Ändamål

NS vill genom bildandet av denna insamlingsstiftelse tillgodose ett allmänintresse av:

att MS-patienter får tillgång till kvalificerad/träning/rehabilitering/rekreation inom och utom landet

att information och kunskap avseende resor, (resmål, tillgänglighet, lämplighet, möjlighet till rehabilitering, egen träning m.m.) kan göras tillgänglig för den enskilde MS patienten.

att öka förståelsen och kunskapen kring MS i samhället

att skapa utbildning och information om MS

att ge bidrag till forskning kring MS

Mål

Målet för stiftelsen verksamhet skall vara:

att bidra till en bättre livskvalité för MS patienten

att bidra till att kunskapen via forskning leder till ytterligare behandlingsmöjligheter för MS patienten

Förmögenhetsdisposition

Att genom insamling av medel från allmänheten och företag samt i övrigt vad som genom gåva, testamente eller annorledes kan tillfalla stiftelsen.

Förvaltning

För stiftelsens förvaltning skall finnas en styrelse i överensstämmelse med stiftelsens stadgar.  Den skall inledningsvis bestå av följande ledamöter: Siv Ohlin, Benny Ohlin, Sven-Ingvar Göransson och Lena Göransson

Revision

För tillsyn av ändamålsuppfyllandet och förvaltning i övrigt skall finnas en revisor och en suppleant för denne. Inledningsvis skall förordnas auktoriserad revisor Lars Norberg med auktoriserad revisor Johan Kling som suppleant. Till ledning för styrelsens handhavande har härjämte upprättats stadgar för EMSF. Denna stiftelse skall anmälas till Länsstyrelsen i Malmöhus län enligt stiftelselagen ( 1994:1220 ).

Malmö den 23 november 2006

Neurologiska Sjukgymnastikinstitutet Siv Ohlin I Malmö AB (NS)

Siv Ohlin