Rehabilitering

Samhällets stöd till rehabilitering av personer med MS är otillräcklig. Avsevärda resurser behövs som komplement till de offentliga rehabiliteringsinsatserna.

Vår uppgift är därför att skapa ekonomiska förutsättningar för att personer med MS ska få rehabiliteringsstöd och hjälpmedel som möjliggör ett fortsatt yrkesliv och ett socialt liv med hög livskvalitet.

Kunskap

Kunnandet om MS och sjukdomens konsekvenser för individ och samhälle är otillräcklig. Den drabbade och dennes anhöriga behöver mer information. Även sjukvården, Försäkringskassan och arbetsmarknadsmyndigheterna har oftast otillräcklig kunskap. Det gäller även arbetsgivare och andra beslutsfattare.

Det är oacceptabelt att en person med MS förtidspensioneras i 45-årsåldern för att beslutsfattare och arbetsgivare inte har tillräcklig kunskap om sjukdomen och dess rehabiliteringsmöjligheter.

Vår uppgift är därför att öka samhällets kunskap om MS och dess rehabiliteringsmöjligheter.

Forskning

De studier som i dag utförs kring MS, dess konsekvenser och rehabiliteringsmöjligheter är otillräckliga. Även om andra hjälporganisationer (till exempel MS-forskningsfonden och Hjärnfonden) i dag samlar in medel till medicinsk forskning kring neurologiska sjukdomar, behöver den nuvarande forskningen kring MS och relaterade rehabiliteringsmetoder och hjälpmedel förstärkas

Vår uppgift är därför att bidra till att personer inom sjukvården kan tillgodogöra sig kunskap och erfarenhet om de bästa rehabiliteringsmetoderna och hjälpmedlen som finns i dag.